REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Prosto x EA SPORTS

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Prosto Sp. Z O.O.

z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 01-531, identyfikującą się numerem NIP 8981887626, REGON 932129962 KRS 0000227307, dalej zwany „Organizatorem”.

 1. Partnerem Organizatora jest Electronic Arts Polska Sp.z.o.o, Domaniewska 34A, Warszawa 02-672, Polska
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 04 Grudnia 2023, a kończy się dnia 14 Grudnia 2023 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.

 

§ 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada otwarte konto w serwisie Instagram
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora i Partnera przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe (dalej: Zadanie Konkursowe) dostępne na stronieprosto.com/prosto-x-ea-sports polegające na zdobyciu efektownej bramki podczas rozgrywki EA SPORTS FC™ 24 w trybie Ultimate Team, zawodnikiem/zawodniczką ubraną w strój piłkarski powstały we współpracy EA SPORTS oraz Prosto. Następnie wyeksportowaniu tej bramki w formacie video i udostępnieniu trafienia w aplikacji Instagram po wcześniejszym oznaczeniu postu #ProstoFC, a także profili @easportsfc, @prostowear
 6. Zastosowanie oznaczeń oraz hashtagu jest warunkiem koniecznym, aby Zadanie Konkursowe było rozpatrywane przez Komisję.

 

 

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób

trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niezwiązane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora lub Partnera.

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do unieważnienia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać wysyłając wiadomość prywatną na adres konkurs@prosto.com z prośbą o unieważnienia jego zgłoszenia. Usunięte Zadanie Konkursowe nie bierze udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
  4. naruszają regulamin serwisu Instagram,
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu w żaden sposób nie jest uzależnione od przypadku, stąd Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26).
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany lub zarządzany przez podmioty będące właścicielami serwisów społecznościowych Instagram i Facebook. Serwis Instagram i serwis Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników Konkursu, których działania (w tym zgłoszone w Konkursie odpowiedzi) sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają zasady współżycia społecznego, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub Partnera Organizatora, godzą w ich wizerunek, naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszają prawa osób trzecich (w tym prawa na dobrach niematerialnych) lub dobra osobiste Organizatora lub Partnera Organizatora, lub osób trzecich lub naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczania z udziału w Konkursie Uczestników, którzy dopuszczą się działań mających na celu zakłócenie prawidłowego działania strony internetowej.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Konkursu oraz operatorów serwisu Facebook.com, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również za naruszenie przez Uczestników Konkursu praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, bez jego rozstrzygnięcia. W

takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na Stronie internetowej prosto.com o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Konkursu.

 

§ 3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora i Partnera , osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie

Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi i Partnerowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych;
 4. wykorzystanie utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji;
 5. autorskie prawa zależne do utworu tj.: prawo do wykonywania prawa z opracowań oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (korzystanie i rozporządzanie opracowaniami) w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach eksploatacji określonych powyżej; opracowania obejmują w szczególności: tłumaczenie, przeróbkę i adaptację, w tym wtórne wykorzystanie w całości lub w części do wytworzenia (produkcji) i eksploatacji innych utworów (audycji, zwiastunów, utworów reklamowych itp.).
 1. W przypadku, jeżeli w Zadaniu Konkursowym jest przedstawiony wizerunek osoby fizycznej – Uczestnik niniejszym oświadcza, że w Zadaniu Konkursowym zgłoszonym przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek lub wizerunek osób trzecich i niniejszym oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę
  2. dysponuje pisemną zgodą osób trzecich, których wizerunek przedstawiono w Zadaniu Konkursowym – by otrzymać nagrodę, musi przedstawić oryginał takiej zgody

na jego rozpowszechnianie w poniżej opisanym zakresie, oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora lub Partnera jego/jej wizerunku oraz wizerunku osób trzecich przedstawionego w Zadaniu Konkursowym, przez okres 5 lat, poprzez:

nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności prowadzonych przez Organizatora lub

Partnera w serwisie Facebook oraz serwisie Instagram; ii. nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora lub Partnera oraz ich działalności, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.

 1. Uczestnik udostępniając zdjęcie w celu wzięcia udziału w Konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem zdjęcia i nie narusza on żadnych praw osób trzecich oraz że praca uwieczniona w tekście stanowi wyraz wyłącznej, indywidualnej twórczości Uczestnika i praca ta nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zgłoszenia na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora lub Partnera Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących im do Zgłoszenia, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub Partnera Organizatora lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora lub Partnera Organizatora jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu wraz z odsetkami.

 

§ 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz adekwatność do tematu zadania konkursowego oraz wyłoni w ten sposób 50 (słownie: pięćdziesięciu) Zwycięzców.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń
 4. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

Koszulka piłkarska Prosto x EA Sports o wartości 349 zł brutto.

 

 

 1. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, Zwycięzca otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane Zwycięzcy; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie Zwycięzca zobowiązany jest podać dodatkowe dane w postaci wskazania właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego do dokonania rozliczenia podatku.
 3. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 18.12.2023. r.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazując ich nazwy profili w serwisie Instagram najpóźniej dnia 18.12.2023 r.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest kontakt na adres e-mail konkurs@prosto.com i przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu e- mail, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz właściwego dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego.
 6. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną

Nagrodę.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 2. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę, w odpowiedzi na informację powiadamiającą o

przyznanej Nagrodzie, wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.

 1. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 2. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 3. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 raz (słownie: jeden) raz.
 4. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. Uczestnik potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§ 5. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U.2019.1781 t.j.) jest Organizator.
 2. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Prosto, Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa oraz na adres e-mail konkurs@prosto.com
 3. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród

Zwycięzcom.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO z uwagi na niezbędność tych danych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, z uwagi na niezbędność tych danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit
 2. f) RODO, z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Administratora. Dane osobowe

Uczestników Konkursu w zakresie marketingu przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Uczestnika.

 1. Na potrzeby tego konkursu uczestnik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie danych Organizatorowi celem wydania nagród przez organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody oraz wydania Nagrody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 5. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e- mail konkurs@prosto.com
 7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 8. Organizator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych uczestników konkursu do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania Facebooka czy też Instagrama i ich międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas) w związku z korzystaniem przez Uczestnika Konkursu z Facebooka czy też Instagrama. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebooka i Instagram standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 9. Niezależnie od powyższego oraz w celu zapewnienia przejrzystości oświadczamy, że Meta / Facebook jest administratorem danych osobowych wszystkich użytkowników i odwiedzających serwis społecznościowy, które to dane są przetwarzane w trakcie jego funkcjonowania, a także w trakcie funkcjonowania innych produktów Meta/Facebooka, takich jak Instagram. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć w odpowiednich serwisach społecznościowych: https://www.facebook.com/about/privacy oraz https://help.instagram.com/519522125107875.

Jednocześnie informujemy, że przy zarządzaniu profilem Organizatora w serwisie społecznościowym, Organizator i Meta/Facebook mogą stać się współadministratorami Twoich danych osobowych, zważywszy, że portal społecznościowy udostępnia Organizatorowi tzw. przeglądy witryn, które są podsumowaniem danych dotyczących sposobu, w jaki ludzie komunikują się z profilem organizatora w serwisie społecznościowym (np. informacje o liczbie osób, które obejrzały profil, skomentowały lub odpowiedziały na posty Organizatora na jego profilu w serwisie społecznościowym, zagregowane anonimowe dane demograficzne – np. wiek, miasto lub płeć takich osób itp.).

 

§ 6. Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Prosto x EA SPORTS na adres e-mail konkurs@prosto.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. Decyduje data wpływu korespondencji do Organizatora.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2023 r.
 2. Organizator Konkursu oraz Partner nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL dostępnym w treści posta konkursowego i w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa dla Organizatora Konkursu.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związana. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.